Verwerkersovereenkomst

Als klant van Active8 Hosting neem je onze diensten af.
Hierbij verwerken wij je persoonsgegevens voor onder andere het verwerken van de bestellingen.
Lees onze verwerker overeenkomst goed door, deze wordt u toegestuurd bij het aangaan van het contract
Let op dat je zelf ook een overeenkomst nodig hebt met je eigen klanten als je gegevens verwerkt.
Wij bieden enkel een platform aan waarop je applicaties kan installeren. De data verwerking die je eventueel met deze applicaties doet is onder je eigen verantwoordelijkheid.

Algemene Voorwaarden

1. Bepalingen

Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Active8 Hosting een Overeenkomst heeft afgesloten of dit zich voorgenomen heeft.

Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Onder 'Intellectuele eigendomsrechten' wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.

Onder 'Diensten' wordt verstaan: Het registreren van een domeinnaam bij een hier toe bevoegde instantie en het hosten van een website.

Onder 'Overeenkomst' wordt verstaan: elke contractuele band tussen Active8 Hosting en Klant die gericht is op het op verschaffen van diensten door Active8 Hosting aan Klant.

Onder 'Servers' wordt verstaan: De software en hardware die door Active8 Hosting aan Klant ter beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen diensten.

2. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen Active8 Hosting en Klant. De toepasselijkheid van enige vorm van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
Active8 Hosting behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan Klant en treden 1 maand na de bekendmaking in werken indien anders vermeld. Indien Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoud Active8 Hosting zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te be�indigen, zonder enige teruggaaf van abonnementsgelden.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij Active8 Hosting en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.

Door Active8 Hosting verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Duur van de overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden voor onze hosting pakketten.
Voor onze hosting pakketten geldt een opzegtermijn van 2 maanden en zal steeds stilzwijgend verlengd worden . 
Active8 Hosting zal geen betalingen die al gedaan zijn, terug betalen bij het be�indigen van een hostingpakket.

De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.

5. Vergoedingen

De door Klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.

Active8 Hosting behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Active8 Hosting genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

6. Betaling

Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke zullen de diensten naar klant toe gestaakt worden tot betaling ontvangen is.

Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Klant.

Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

Betaling van domeinnamen of hostingpakket dient door ons ontvangen te zijn binnen 7 werkdagen na het activeren van uw domeinnaam of hostingpakket.

Bij onze shared hostingpakketten geldt alleen jaar betaling.

7. Opschorting

Bij het achterwege blijven van betalingen is Active8 Hosting gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. Active8 Hosting kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de Klant. Indien het hosting betreft is Active8 Hosting gerechtigd de website per direct te verwijderen, hierdoor kan Active8 Hosting niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.

Indien de Klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling te voldoet de Overeenkomst per direct te be�indigen, hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 7

8. Voorbehoud en eigendom van rechten.

Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van Active8 Hosting totdat alle verschuldigde bedragen aan Active8 Hosting zijn voldaan, hiermee worden ook de kosten uit artikel 6 bedoeld.

Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van artikel 6

9. Data/emailverkeer

Het /database/data/email ruimte is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer/opslag die bij het pakket hoort.
Met onbeperkt wordt verstaan , zoveel mogelijk aanmaken van email of databse accounts totdat u wordt beperkt door uw hostingpakket c.q ruimte
Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1000 MB 1.50 euro incl. BTW berekent, voor reseller diensten worden andere bedragen aangehouden die u kunt vinden op onze website.

10. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst

Active8 Hosting zal zich jegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. Active8 Hosting zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

Active8 Hosting kan niet garanderen dat alle geleverde Diensten te allen tijde beschikbaar zijn voor Klant en/of derden.

Active8 Hosting is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten.

De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop Active8 Hosting onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Active8 Hosting zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. Active8 Hosting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.

Active8 Hosting is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de servers Active8 Hosting

11. Opzeggen Domeinnaam of Hostingpakket

Domeinnaam en Hostingpakketen sluit u af voor 1 jaar tenzij anders vermeld en en wordt stilzwijgend verlengd.
Opzeggen van u domeinnaam of hostingpakket dient schriftelijk of via e-mail te geschieden 2 maanden voor het verstrijken van het jaar.

12. Verplichtingen van klant

Het is de klant verboden om bestanden die auteurrechtelijk beschermd zijn aan te bieden/tonen aan derden tenzij er schriftelijke toestemming van de auteur of rechtelijke instantie´s is verleend.
Klant zal de aan haar verstrekte wachtwoorden met zorg behandelen, in geval van misbruik zal er door Active8 Hosting geen enige restutie verleend worden.

Klant is zelf verantwoordelijk voor de geplaatste bestanden op haar ruimte, als er sprake is van software of bestanden die een veligheid risico vormen voor de server(s) van Active8 hosting of als het gebruikt wordt voor het verzenden van SPAM is Active8 hosting gerechtigd om de klant af te sluiten zonder enig restitutie

13. Backups

Klant is zelf verantwoordelijk voor haar backups, Active8 maakt voor haar eigen gebruik wel dagelijks backups van haar servers maar dat is in de eerste instantie voor eigen gebruik maar kan in sommige gevallen ook aan de Klant worden aangeboden, dit is echter niet verplicht !

14. Domein Registratie & Verantwoording

Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Active8 tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Active8 geen bemiddeling heeft verleend.
Het is mogelijk om onder sommige omstandigheden (bijv. geen prive gegevens in de WHOIS database) Active8 als de houder van de domein te registreren
Dit wordt ten alle tijde gedaan met goedkeuring van de Opdrachtgever, voor .NL extensies moet de Opdrachtgever wel een registratie formulier invullen van SIDN en deze na onderteken terug sturen naar Active8
Active8 zal dan deze formulier opslaan voor haar administratie & verantwoording
De Opdrachtgever is dan de houder van het domein zelfs als Active8 als houder is aangemerkt in WHOIS database

Meer als900 klanten en domeinenover de hele wereld!